Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Pääkirjoitus 1/2020

Hankinnat eivät ole pikku juttu

Tampereen Veden johtokunta hyväksyi kesäkuussa Tampereen Veden hankinta­strategian sekä hankintojen toiminta- ja kehittämissuunnitelman.

Vuonna 2019 hankintojen taloudellinen vaikuttavuus tilinpäätöksen perusteella oli 41,4 miljoonaa euroa. Tämä summa jakautui siten, että investointien osuus oli 25,8 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 8,9 miljoonaa euroa ja aineet, tarvikkeet sekä tavarat yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. Edellä mainitut luvut kuvaavat hyvin hankintojen suurta merkitystä Tampereen Veden toiminnassa.

Suurin osa hankinnoista tehdään yksityisiltä yrityksiltä. Vaikka Tampereen Vesi on täysin Tampereen kaupungin omistuksessa ja määräysvallassa, niin kymmenien miljoonien eurojen osuus vuotuisesta toiminnasta kanavoituu yksityisille toimijoille. Näin Tampereen Vesi osaltaan edistää yritystoimintaa Tampereen seudulla.

Uudessa hankintastrategiassa pureudutaan kolmeen linjaukseen, joille määriteltiin pitkän tähtäimen tavoitteet. Keskeinen linjaus on, että hankinta on koko Tampereen Veden organisaation läpäisevä toiminto, jota johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Toinen hankintalinjaus on taloudellinen ja ekologinen kestävyys. Tavoitteena on, että hankinnoissa edistetään elinkaariajattelua ja ekologista kestävyyttä, jotka tukevat vesihuollon toimintavarmuutta ja veden korkeaa laatua. Kolmantena hankintalinjauksena on kilpailun edistäminen ja innovatiiviset ratkaisut. Tämän linjauksen tavoitteena on, että hankinnoilla tehdään innovatiivisia kokeiluja ja ylläpidetään hyvää vesihuoltoalaan liittyvää markkinatuntemusta.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Tampereen Vedeltä määrätietoista kehitysotetta koko nimetyn strategiakauden 2020–24 ajan. Hankintaosaamisen kasvattamiseksi Tampereen Veteen onkin tänä syksynä nimitetty hankintapäällikkö. Hyvillä hankinnoilla varmistetaan laadukkaat ja kohtuuhintaiset vesihuoltopalvelut ja samalla tarjotaan yrityksille mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa.

Petri Jokela
Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

paakirjoitus 2020